Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.07.2023r. o godz.1200 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich i wysokich) budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni, posadzek  z  płytek gresowych antypoślizgowych  na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża, z wypełnieniem spoin fugą, tj. przy ul.: Zemskiej 29 (cała klatka schodowa),  Budziszyńskiej 114 (strefa wejścia) i Budziszyńskiej 92-94-96 (strefa wejścia), z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 29.03.2024r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

20 czerwca 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.07.2023r. o godz.1200 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich i wysokich) budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni, posadzek  z  płytek gresowych antypoślizgowych  na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża, z wypełnieniem spoin fugą, tj. przy ul.: Zemskiej 29 (cała klatka schodowa),  Budziszyńskiej 114 (strefa wejścia) i Budziszyńskiej 92-94-96 (strefa wejścia), z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 29.03.2024r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 06.07.2023r. do godz. 1130.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium płatne przelewem w kwocie 7.000,00 PLN,  słownie: siedem tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w.w konto Spółdzielni w terminie do dnia 05.07.2023r.

   Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

    Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z., stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.