Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 29.06.2023r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Budziszyńskiej 92-94-96 we Wrocławiu, o powierzchni ok. 600,00m2, w oferowanej technologii z papy termozgrzewalnej BAUDER, z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 20.10.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

22 czerwca 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 29.06.2023r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Budziszyńskiej 92-94-96 we Wrocławiu, o powierzchni ok. 600,00m2, w oferowanej technologii z papy termozgrzewalnej BAUDER, z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 20.10.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert do dnia 29.06.2023r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w.w konto Spółdzielni w terminie do dnia 28.06.2023r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.