Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 26.10.2023r. o godz.10 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na ”Budowę parkingu terenowego dla samochodów osobowych z płyt betonowych ażurowych gr.10cm, na pow. ok. 1.100,0m2, z jezdnią manewrową z kostki betonowej gr.8cm, przebudową istniejących chodników z kostki betonowej gr.6, z projektowaną zielenią wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na terenie części działek nr: 14/29, 14/30 i 14/59, AM-2, obr. Nowy Dwór” przy ul. Rogowskiej 118 we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzyskaniem pozwolenia na budowę”, w formule ”Zaprojektuj i Wybuduj”, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

11 października 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 26.10.2023r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na ”Budowę parkingu terenowego dla samochodów osobowych z płyt betonowych ażurowych gr.10cm, na pow. ok. 1.100,0m2, z jezdnią manewrową z kostki betonowej gr.8cm, przebudową istniejących chodników z kostki betonowej gr.6, z projektowaną zielenią wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na terenie części działek nr: 14/29, 14/30 i 14/59, AM-2, obr. Nowy Dwór” przy ul. Rogowskiej 118 we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzyskaniem pozwolenia na budowę”, w formule ”Zaprojektuj i Wybuduj”, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

 Termin składania Ofert jest do dnia 26.10.2023r. do godz. 1000.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10, parter, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 30.000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Wykonawcy na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 25.10.2023r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Wykonaca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Wykonawcę  ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż.Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.