Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, z zachowaniem kryteriów oceny przyjętych w ustawie o rachunkowości: za 2023 r. i 2024 r.

25 października 2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, z zachowaniem kryteriów oceny przyjętych w ustawie o rachunkowości: za 2023 r. i 2024 r.
 2. Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zemskiej 35 we Wrocławiu.
 3. Ostateczna wersja z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy winna być przekazana w 3 egzemplarzach:

Za 2023 r. do dnia 25 kwietnia 2024 roku,  za 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2025 r.

 1. Udostępnienie sprawozdania finansowego Spółdzielni nastąpi: za 2023 rok nastąpi do dnia 31 marca 2024 roku, za 2024 rok nastąpi do dnia 31 marca 2025 roku
 2. Oferowane wynagrodzenie obejmować ma wszystkie koszty (m.in. wynagrodzenie za weryfikację sprawozdania wraz z badaniem, koszty dojazdu i zakwaterowania, możliwość konsultacji wybranych tematów z audytorem).

Umowa zostanie zawarta na dwa lata. Płatność nastąpi w dwóch równych transzach za poszczególne okresy, w ciągu 14 dni od dnia przekazania do siedziby Spółdzielni – Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

 1. Od podmiotu badającego oczekuje się:
 • posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
 •  posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych (wymagane jest załączenie wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych).
 • prowadzenia konsultacji w zakresie realizacji zapisów ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 • Wskazania metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zastępcy Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych Spółdzielni tel. 71 357 77 26  w godzinach 10.00 – 14.00.

         Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór oraz „Nie otwierać” należy przesłać do dnia 8 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu do Spółdzielni) na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”

ul. Zemska 35

54-438 Wrocław

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu).
 2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, obejmującą wszystkie koszty.
 3. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
 4. Deklarację odnośnie udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
 5. Udokumentowane 5 letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, w tym wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych.

         Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnie.

pdf Ogłoszenie Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór