Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 15.02.2024r. , na wykonanie robót remontowych w zakresie wymiany istniejących zaworów przygrzejnikowych instalacji c.o., w lokalach mieszkalnych, użytkowych wbudowanych.

5 lutego 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 15.02.2024r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wymiany istniejących zaworów przygrzejnikowych instalacji c.o., w lokalach mieszkalnych, użytkowych wbudowanych i  w częściach wspólnych 7-iu  budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wysokich)  Spółdzielni we Wrocławiu, objętych n/w ZADANIAMI, tj. ZADANIE NR 1, dot. budynków  przy ul.: Zemskiej 38-40-42-44 i Rogowskiej 136-138; Zemskiej 18-20-22-24; Zemskiej 10-12-14-16 i Nowodworskiej 105-107; Rogowskiej 24-26-28-30-32 i ZADANIE NR 2, dot. budynków przy ul.: Wojrowickiej 32-34-36-38-40-42-44; Budziszyńskiej 110-112-114-116 i Rogowskiej 172-174-176, Budziszyńskiej 76-78-80-82-84-86-88-90, z terminem realizacji całości robót w.w  ZADAŃ, do dnia 30.08.2024r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Wybór ZADANIA przez Oferenta jest dowolny.

Termin składania Ofert jest do dnia 15.02.2024r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463, podaniem numeru oferowanego ZADANIA/ZADAŃ.

Wadium składa się przelewem w kwocie: ZADANIE NR 1: 30.000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100, ZADANIE NR 2: 30.000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100, które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na .ww konto Spółdzielni, w terminie do dnia 14.02.2024r. z dopiskiem numeru oferowanego Zadnia/Zadań.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. mgr inż. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 6, parter, w w.w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.