Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 20.02.2024r. , na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy terenów rekreacyjno-sportowych z placami zabaw dla dzieci i remontem boiska, budowy 2-ch placów zabaw i siłowni terenowych, montażu urządzeń zabawowo-sportowych oraz elementów małej architektury i oświetlenia terenu.

5 lutego 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 20.02.2024r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy terenów rekreacyjno-sportowych z placami zabaw dla dzieci i remontem boiska, budowy 2-ch placów zabaw i siłowni terenowych, montażu urządzeń zabawowo-sportowych oraz elementów małej architektury i oświetlenia terenu, z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, w rejonie ul. Budziszyńskiej 110-116 i Rogowskiej 172-174-176, objętego Zadaniem NR 5, na części działek nr 6/32 i 7/25, AM-7, obręb Nowy Dwór, w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót dnia 30.09.2024r., na podstawie projektu budowlanego oraz warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 20.02.2024r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w.w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 19.02.2024r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w.w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.