Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 26.03.2024r., o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych na elewacjach budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sp-ni we Wrocławiu, z podziałem na dwa ZADANIA, w zakresie odnowienia (odgrzybienia) w systemie ”Baumit” ocieplonych elewacji ścian zewnętrznych n/w budynków.

7 marca 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 26.03.2024r., o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych na elewacjach budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sp-ni we Wrocławiu, z podziałem na dwa ZADANIA, w zakresie odnowienia (odgrzybienia) w systemie ”Baumit” ocieplonych elewacji ścian zewnętrznych n/w budynków:

ZADANIE NR 1:

  1. : ściany zewnętrznej budynku przy ul. Rogowskiej 104 – (V ETAP),
  2. :ścian zewnętrznych wnękowych klatek schodowych budynku wraz ze strefami wejścia do klatek przy ul.: Zemskiej 10-12,
  3. ściany zewnętrznej z oknami od strony wejścia do wnęki klatki schodowej budynku przy ul. Zemskiej 19 wraz ze strefą wejścia;

 

ZADANIE NR 2:

dot. ścian zewnętrznych – od strony wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Rogowskiej 116-118-120 ze strefami wejść i przy ul. Rogowskiej 122-124-126 z wnękami i  strefami wejść, z terminem realizacji całości robót obu Zadań do dnia 30.09.2024r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 26.03.2024 r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: ZADANIE NR 1: 13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100); ZADANIE NR 2: 20.000,00 PLN, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100, które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w.w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 25.03.2024r., z dopiskiem numeru oferowanego ZAANIA / ZADAŃ.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. Grażyna Fortunarska tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków).

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.