Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 09.05.2024r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni we Wrocławiu, przy ul. Wojrowickiej 10a i Wojrowickiej 16a.

23 kwietnia 2024

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do Przetargu 09.05.2024r.

pdfRegulamin przeprowadzania przetargów na przygotowanie oraz wykonanie inwestycji (…)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 09.05.2024r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni we Wrocławiu, przy ul. Wojrowickiej 10a i Wojrowickiej 16a, według szczegółowego zakresu robót określonego w przedmiarach robót Sp-ni i w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia  09.05.2024r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl (zakładka :przetargi).

   Wadium przelewem w kwocie 2.000,00 PLN, słownie: dwa tysiące złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463, w terminie do dnia 08.05.2024r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

     Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

 Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z. stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.