Budowa parkingu przy ul. Rogowskiej informacja Zarzadu Spoldzielni

20 stycznia 2021

BUDOWA PARKINGU

pdfplik do pobrania: Budowa parkingu przy ul. Rogowskiej informacja Zarzadu Spoldzielni

Mieszkańcy nieruchomości nr 7 i 8.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” przedstawia Państwu kompleksową informację na temat planowanej budowy parkingu na terenie mienia wspólnego położonego wzdłuż ulicy Rogowskiej na wysokości numerów 114 – 120. Stało się to konieczne ze względu na fakt, iż wielu z Państwa zostało wprowadzonych w błąd lub zostało poinformowanych w niepełnym zakresie, głównie przez osobę prowadzącą agitację przeciwko przedmiotowej inwestycji.

W tej sprawie pojawił się m.in. artkuł w Gazecie Wrocławskiej, który zawiera szereg nieprawdziwych informacji i krzywdzących sugestii. Poniżej przytaczamy go w wersji zamieszczonej na internetowej stronie Gazety Wrocławskiej.

Parking zamiast boiska i zieleni na dużym osiedlu. Mieszkańcy są przeciwni.

Marcin Kruk  11 stycznia

Pomiędzy blokami a ul. Rogowską ma powstać parking.

Zamiast osiedlowej zieleni, boiska do koszykówki i placu zabaw będzie parking. Mieszkańcy bloków przy ul. Rogowskiej na Nowym Dworze są przeciwni inwestycji planowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Nowy Dwór”. – Kiedy planowano osiedle, liczono 1 miejsce parkingowe na 10 mieszkań – odpowiada prezes spółdzielni.

W miejscu, w którym powstać ma parking, pomiędzy blokami przy ul. Rogowskiej nr 114 i 120, jest teraz boisko do koszykówki, plac zabaw oraz sporo zieleni. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nowy Dwór” postanowiła zamienić ten teren w parking liczący 147 miejsc postojowych. Łączna powierzchnia, na której będą prowadzone prace to około 4500 metrów kwadratowych. Sam projektowany parking wraz z fragmentem chodnika to 2400 metrów kwadratowych. Obecnie spółdzielnia czeka na pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia inwestycji.

Mieszkańcy najbliższych bloków są przerażeni, że pod ich oknami powstanie tak duża, zabetonowana powierzchnia. Zwracają uwagę, że ul. Rogowska, z powodu trwającej budowy linii tramwajowej, będzie wkrótce poszerzona, co znaczy, że kolejne powierzchnie zostaną zabetonowane. Wskazują także, że zagrożone będzie bezpieczeństwo pieszych, ponieważ jeden z wjazdów ma być na drodze do Biedronki.

– Jestem w posiadaniu listy sprzeciwu mieszkańców zamieszkałych przy ul. Rogowskiej 106-122. Są to mieszkańcy bloków przyległych do planowanej inwestycji. Mogę śmiało powiedzieć, że 90 procent mieszkańców jest przeciwnych budowie parkingu w tym miejscu. Napisałam 8 stycznia br. w imieniu mieszkańców do SM Nowy Dwór, aby wycofali swój wniosek z Urzędu Miasta Wrocławia. Miasto zakłada ogródki zielone, sadzi drzewa a na Nowym Dworze likwiduje się zieleń – martwi się mieszkanka osiedla Grażyna Panfil, ale ma nadzieję, że spółdzielnia wycofa swój wniosek.

Zdaniem prezes spółdzielni Nowy Dwór Lucyny Siwek, część mieszkańców jest podburzana przez jedną osobę. Siwek przekonuje, że na Nowym Dworze jest dużo zieleni, więc przebudowa tego miejsca nie wpłynie znacząco na całe osiedle.

– Parking powstaje na wniosek mieszkańców, którzy obecnie korzystają z parkingu społecznego po drugiej stronie ul. Rogowskiej. W przyszłości prawdopodobnie umowa na korzystanie nie będzie przedłużona, więc te osoby wnioskowały o budowę parkingu. Informowaliśmy o tym na spotkaniu z mieszkańcami           w marcu – wyjaśnia prezes Spółdzielni Mieszkaniowej “Nowy Dwór” Lucyna Siwek i dodaje, że kiedy powstawało osiedle Nowy Dwór, było projektowane 1 miejsce parkingowe na 10 mieszkań.

Prezes Siwek przekonuje, że planowany parking jest zlokalizowany na zewnętrznej części osiedla, aby był jak najmniej uciążliwy. Plac zabaw ma natomiast niedługo powstać po drugiej stronie bloku, pomiędzy Rogowską 116 i żłobkiem.

Argumentacja spółdzielni nie przekonuje części mieszkańców przeciwnej inwestycji. Przypominają, że sprawa likwidacji parkingu społecznego wraca od kilku lat i ciągle on działa. Zwracają uwagę, że w razie jego likwidacji w przyszłości i tak nikt nie będzie trzymał miejsc parkingowych na nowym parkingu dla tych, którzy przestaną korzystać z miejsc postojowych na parkingu społecznym.

Rada Osiedla Nowy Dwór zainteresowała się planowaną inwestycją: – Teren planowanego parkingu jest prywatnym terenem spółdzielni mieszkaniowej. Rada osiedla dowiedział się o zamiarze wybudowania parkingu od mieszkańców. Będziemy rozmawiać o tych planach ze spółdzielnią i urzędem miejskim – mówi przewodnicząca rady osiedla Małgorzata Molenda

O tym, czy spółdzielnia wybuduje parking, zadecyduje teraz urząd miasta, który ocenia inwestycję i zdecyduje, czy wydać na nią pozwolenie.

 W wydaniu papierowym z 13 stycznia artykuł ten został opatrzony tytułem: Beton zalewa Nowy Dwór. Znikną: plac zabaw, boisko i zieleń. Osoby mieszkające na naszym osiedlu z pewnością zgodzą się z tym, że jesteśmy jednym z najbardziej zielonych osiedli we Wrocławiu. Argument, że parking zlikwiduje ogromne obszary zieleni wydaje się być zupełnie chybiony, chociażby dlatego, że teren projektowanego parkingu obejmuje już istniejącą nawierzchnię asfaltową i betonową o powierzchni niemal 1.200 m2. Nowe miejsca będą wybudowane w technologii przyjaznej środowisku z ażurowych kostek, które zapewniają naturalne odprowadzenie wód opadowych. Zieleń oddzielająca mieszkańców budynku przy ul. Rogowskiej 116-120 od istniejącego parkingu zostanie w pełni zachowana, więc uporządkowanie terenu za tym pasem drzew niczego nie zmieni na niekorzyść mieszkańców.

Podobny szpaler zieleni powstanie również od strony balkonów nieruchomości nr 7. Na całym obszarze powstaną liczne nasadzenia, które znacząco zwiększą ilość drzew w stosunku do stanu dzisiejszego.

Nie jest również prawdą stwierdzenie, że nasze tereny zielone pomniejszy linia tramwajowa, która ma powstać w niedługim czasie. Projekt przebudowy ul. Rogowskiej, którym dysponuje Spółdzielnia, wskazuje wręcz, że na tym odcinku przebieg ulicy Rogowskiej zostanie skorygowany w taki sposób, że teren zielony wzdłuż drogi zostanie poszerzony.

Nie jest też prawdą, iż parking wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo. Nie powstaną bowiem żadne nowe połączenia z ulicą Rogowską. Pozostanie tylko istniejący obecnie wjazd, z którego korzystają wszyscy użytkownicy parkingu. Projekt organizacji ruchu po przebudowie, uwzględniający istniejące połączenie, został pozytywnie zaakceptowany przez służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego, bowiem do Spółdzielni nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia.

Dlatego aby umożliwić Państwu wyrobienie sobie własnej, w pełni obiektywnej opinii, Zarząd Spółdzielni przedstawia swoje stanowisko i argumenty.

W sprawie przedmiotowego parkingu, na wniosek Spółdzielni, prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji. Projekt obejmuje obszar zajmowany dzisiaj przez parking o nawierzchni asfaltowej wymagający kapitalnego remontu, boisko do koszykówki                 o nawierzchni asfaltowej oraz kilkudziesięcioletni plac zabaw. Do rozpoczęcia procedury zmierzającej do wybudowania parkingu Zarząd Spółdzielni przystąpił z kilku powodów:

  1. Do pozyskiwania miejsc postojowych Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany na podstawie wieloletnich planów określonych w Kierunkach Rozwoju zatwierdzanych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni (w ramach tego zobowiązania powstały dotychczas 3 parkingi: pomiędzy nieruchomościami 15 i 16, pomiędzy nieruchomościami 16, 17, 21 i 22 oraz pomiędzy nieruchomościami 4, 5, 6 i 18).
  2. W październiku 2022 r. kończy się dzierżawa terenu, na którym funkcjonuje parking społeczny znajdujący się po drugiej stronie ul. Rogowskiej na terenie Gminy Wrocław. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż umowa nie zostanie przedłużona i w efekcie parking zostanie zlikwidowany. Brak możliwości dalszego korzystania z niego spowoduje, że około 200 parkujących na nim obecnie aut „wjedzie” na teren Spółdzielni, na którym już dzisiaj brakuje miejsc postojowych dla samochodów. Zarząd obawia się, iż sytuacja ta spowoduje, że samochody będą parkowane na trawnikach i w innych nie przeznaczonych do tego miejscach. Również budowa linii tramwajowej  i punktu przesiadkowego może doprowadzić do pojawienia się czasowo parkujących aut spoza osiedla.
  3. Wzdłuż ulicy Rogowskiej powstają nowe budynki mieszkalne i hotelowe, które nie posiadają wystarczającej ilości miejsc postojowych. Już dzisiaj odbieramy sygnały, że część pojazdów parkuje na terenie należącym do Spółdzielni. Wraz z budową kolejnych budynków sytuacja będzie ulegała pogorszeniu.
  4. Plac parkingowy przed budynkiem przy ul. Rogowskiej 116-120 wymaga kapitalnego remontu. Rozpoczęcie remontu placu parkingowego wiąże się z koniecznością całkowitej jego przebudowy  i dostosowania do obowiązujących obecnie przepisów. Skutkowałoby to znaczącym ograniczeniem ilości miejsca dla korzystających z niego obecnie aut. Koncepcje przygotowane na zlecenie Zarządu wyraźnie pokazały, że nawet po zajęciu terenu obecnego boiska udało by się „zmieścić” na tym obszarze maksymalnie 56 samochodów. Zachowanie obecnego układu skutkuje jeszcze większym ograniczeniem ilości miejsc, nie mówiąc o nieekonomiczności takiego przedsięwzięcia.
  5. Boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej nie spełnia wymagań dotyczących chociażby bezpieczeństwa korzystającej z niego młodzieży. Również bezpośrednie sąsiedztwo z placem parkingowym niekorzystnie wpływa na taką lokalizację.
  6. Plac zabaw wymaga kompleksowego remontu.
  7. Chodniki prowadzące do placu zabaw zarówno od strony budynku przy ul. Rogowskiej 114 jak i od strony budynku przy ul. Rogowskiej 116 stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania Zarząd Spółdzielni przygotował koncepcję kompleksowego zagospodarowania tego terenu. Koncepcja ta przewiduje w pierwszym etapie przebudowę wnętrza blokowego przy nieruchomości nr 8, w ramach której powstanie boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią, tereny zabawowe dla dzieci młodszych i dla młodzieży. Zostaną również zamontowane urządzenia rekreacyjne. Cały teren zostanie obsadzony licznymi drzewami i krzewami zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem. Spółdzielnia przeszła już całą procedurę administracyjną związaną z możliwością rozpoczęcia inwestycji, a jej realizacja przewidziana jest na rok 2021.

Poniżej przedstawiamy fragment projektu ukazujący planowany układ całego obszaru.

Zatem zanim zostanie zlikwidowane boisko i plac zabaw powstaną w zamian nowoczesne, w pełni bezpieczne obiekty. W związku z likwidacją placu zabaw i boiska została opracowana koncepcja mająca na celu optymalne wykorzystanie terenu pod kątem pozyskania miejsc parkingowych. W jej ramach zaprojektowano 147 pełnowymiarowych miejsc dla samochodów osobowych. W obrębie planowanego parkingu udało się wygospodarować 1104 m2 obszarów zielonych, na których zostanie wykonane nasadzenie różnorodnych krzewów. Parking będzie oddzielony od budynków mieszkalnych drzewami, które specjalnie w tym celu zostaną nasadzone. W ramach inwestycji ma być również wykonany nowy chodnik.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej parkingi na terenie mienia wspólnego mają być odpłatne. Miesięczna opłata za dedykowane miejsce postojowe wynosić będzie 40 zł dla Członków Spółdzielni i 75 zł dla pozostałych użytkowników. Parking nie będzie strzeżony, ale będzie monitorowany, a wjazd na jego teren będzie możliwy po podpisaniu umowy i uzyskaniu indywidualnego kodu otwierającego szlaban.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy Zarząd Spółdzielni wystąpi do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o podjęcie decyzji o realizacji bądź zaniechaniu inwestycji.