Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 16.05.2024r. o godz.10:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie położenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych z cokolikami, na zaprawie klejowej o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża, z wypełnieniem spoin fugą, w budynku mieszkalnym przy ul. Zemskiej 12 we Wrocławiu, wraz z zejściem do piwnicy oraz korytarzem – przejściem do klatki ul. Zemska 10, z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 30.10.2024r, według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

30 kwietnia 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 16.05.2024r. o godz.10:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie położenie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych z cokolikami, na zaprawie klejowej o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża, z wypełnieniem spoin fugą, w budynku mieszkalnym przy ul. Zemskiej 12 we Wrocławiu, wraz z zejściem do piwnicy oraz korytarzem – przejściem do klatki ul. Zemska 10, z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 30.10.2024r, według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia  16.05.2024r. do godz. 9:30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl (zakładka: przetargi).

Wadium przelewem w kwocie 7.000,00 PLN, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463, w terminie do dnia 15.05.2024r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

 Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu16.05.2024r.

pdfRegulamin przeprowadzania przetargów na przygotowanie oraz wykonanie inwestycji (…)