Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 22.06.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania istniejącego terenu placu ”BULODROM” (części działki nr 8/41, AM-3, obręb Nowy Dwór”) przy ul. Nowodworskiej 79 we Wrocławiu wraz z otaczającym terenem zieleni, polegającego na przebudowie w/w placu na miejsce rekreacji dla dzieci z opiekunami wraz z nowymi urządzeniami i elementami małej architektury, uzupełnieniem nowych nasadzeń zieleni, na podstawie opracowanego projektu wykonawczego zagospodarowania w/w terenu,  z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

31 maja 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 22.06.2022r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania istniejącego terenu placu ”BULODROM” (części działki nr 8/41, AM-3, obręb Nowy Dwór”) przy ul. Nowodworskiej 79 we Wrocławiu wraz z otaczającym terenem zieleni, polegającego na przebudowie w/w placu na miejsce rekreacji dla dzieci z opiekunami wraz z nowymi urządzeniami i elementami małej architektury, uzupełnieniem nowych nasadzeń zieleni, na podstawie opracowanego projektu wykonawczego zagospodarowania w/w terenu,  z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

                   Termin składania Ofert do dnia 22.06.2022r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 4.000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 21.06.2022r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 01.06.2022 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych zwanych dalej osobą, o powierzchni lokalu: 82,50 m2  4 P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,95 m2; lokal położony na V kondygnacji przy ul.Budziszyńskiej 96 m.9 we Wrocławiu.

13 maja 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 01.06.2022 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych zwanych dalej osobą, o powierzchni lokalu: 82,50 m4 P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,95 m2; lokal położony na V kondygnacji przy ul.Budziszyńskiej 96 m.9 we Wrocławiu.

Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 5 789,98 ,- zł/m2.

Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi 30 – zł/m2.

Wadium w wys. 50 000 zł płatne na rachunek bankowy Spółdzielni:

PKO B.P. S.A. IIIO/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

W terminie do dnia 26.05.2022 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczeń o treści stanowiącej załączniki do Regulaminu organizowania przetargów , oraz złożenie:

  • oryginału pełnomocnictwa w przypadku uczestniczenia w przetargu przez pełnomocnika,

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 26.05.2022 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące Członkami  Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

W przypadku gdy do przetargu w I terminie stanie tylko jedna osoba, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w II terminie.

W przetargu nieograniczonym w II terminie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy czym przetarg dochodzi do skutku, gdy wezmą w nim udział przynajmniej dwie osoby.

W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w II terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w III terminie dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym dopuszcza się udział tylko jednej osoby.

W przypadku nie dojścia do przetargu w I terminie przetarg w II terminie odbędzie się dnia  10.06.2022r. o godz. 10.00. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 06.06.2022 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

W przypadku nie dojścia do przetargu w II terminie przetarg w III terminie odbędzie się dnia 24.06.2022 r. o godz. 10.00. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.06.2022 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uzyskana w I, II bądź III terminie, nie może być niższa, niż cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powiększona o jedno postąpienie kwoty licytowanej.

Z treścią Statutu Spółdzielni, Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz Oświadczenia można zapoznać się w dziale członkowskim przy ul. Zemskiej 35 w pok. 12.

Warunki zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg:

  • wpłata w terminie 30 dni od dnia przetargu wylicytowanej wartości lokalu stanowiącej iloczyn wylicytowanej kwoty 1 m2u.l. i powierzchni lokalu,
  • członek Spółdzielni wygrywający przetarg w I terminie będzie nadal członkiem Spółdzielni w dniu podpisania umowy o ustanowienie własności lokalu.

Na poczet wartości rynkowej lokalu zalicza się wartość lokalu oszacowaną przez rzeczoznawcę.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 35 (pok. 12,14 ) tel. 71/357-37-58, 71/356-48-21.

Oglądanie mieszkań wystawionych do przetargu w I terminie w dniu 24.05.2022 r.,  w II terminie w dniu 02.06.2022 r., a w III terminie w dniu 15.06.2022 r., po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z działem administracji tel. 71/356-48-23.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 05.05.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000 m2 w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej .

20 kwietnia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 05.05.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000 m2 w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).
Termin składania Ofert do dnia 05.05.2022r. do godz. 930.
Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.
Wadium w kwocie: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 04.05.2022r.
Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Wszelkich informacji udziela P. Izabela Sworowska-Klemka, tel. (71) 356-48-23, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 4, parter, w w/w terminie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły