Przetargi

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r. i 2024r.

21 listopada 2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, z zachowaniem kryteriów oceny przyjętych w ustawie o rachunkowości: za 2023 r. i 2024 r.
 2. Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zemskiej 35 we Wrocławiu.
 3. Ostateczna wersja z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy winna być przekazana w 3 egzemplarzach:

 

Za 2023 r. do dnia 13 maja 2024 roku,  za 2024 r. do dnia 13 maja 2025 r.

 

 1. Udostępnienie sprawozdania finansowego Spółdzielni nastąpi: za 2023 rok nastąpi do dnia 31 marca 2024 roku, za 2024 rok nastąpi do dnia 31 marca 2025 roku
 2. Oferowane wynagrodzenie obejmować ma wszystkie koszty (m.in. wynagrodzenie za weryfikację sprawozdania wraz z badaniem, koszty dojazdu i zakwaterowania, możliwość konsultacji wybranych tematów z audytorem).

 

Umowa zostanie zawarta na dwa lata. Płatność nastąpi w dwóch równych transzach za poszczególne okresy, w ciągu 14 dni od dnia przekazania do siedziby Spółdzielni – Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

 

 1. Od podmiotu badającego oczekuje się:
 • posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

–     posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych (wymagane jest załączenie wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych).

 • prowadzenia konsultacji w zakresie realizacji zapisów ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 • Wskazania metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zastępcy Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych Spółdzielni tel. 71 357 77 26  w godzinach 10.00 – 14.00.

 

         Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór oraz „Nie otwierać” należy przesłać do dnia 29 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu do Spółdzielni) na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”

ul. Zemska 35

54-438 Wrocław

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu).
 2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, obejmującą wszystkie koszty.
 3. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
 4. Deklarację odnośnie udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
 5. Posiadanie 5 letniego doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych, w tym wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych.

 

         Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnie.

pdf Ogłoszenie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SM

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 07.12.2023r. o godz.10.00,  w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na ”Budowę parkingu terenowego dla samochodów osobowych z płyt betonowych ażurowych gr.10cm, w ilości nie mniejszej niż 130 miejsc, z jezdnią manewrową z kostki betonowej gr.8cm, przebudową istniejących chodników z kostki betonowej gr.6, z projektowaną zielenią wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na terenie części działek nr: 14/29, 14/30 i 14/59, AM-2, obr. Nowy Dwór” przy ul. Rogowskiej 118 we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzyskaniem pozwolenia na budowę”, w formule ”Zaprojektuj i Wybuduj”, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

3 listopada 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 07.12.2023r. o godz.10.00,  w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na ”Budowę parkingu terenowego dla samochodów osobowych z płyt betonowych ażurowych gr.10cm, w ilości nie mniejszej niż 130 miejsc, z jezdnią manewrową z kostki betonowej gr.8cm, przebudową istniejących chodników z kostki betonowej gr.6, z projektowaną zielenią wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na terenie części działek nr: 14/29, 14/30 i 14/59, AM-2, obr. Nowy Dwór” przy ul. Rogowskiej 118 we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzyskaniem pozwolenia na budowę”, w formule ”Zaprojektuj i Wybuduj”, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 07.12.2023r. do godz. 9.30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10, parter, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta Wykonawcy na w.w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 06.12.2023r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Wykonawcę  ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż.Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, z zachowaniem kryteriów oceny przyjętych w ustawie o rachunkowości: za 2023 r. i 2024 r.

25 października 2023

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, z zachowaniem kryteriów oceny przyjętych w ustawie o rachunkowości: za 2023 r. i 2024 r.
 2. Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zemskiej 35 we Wrocławiu.
 3. Ostateczna wersja z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy winna być przekazana w 3 egzemplarzach:

Za 2023 r. do dnia 25 kwietnia 2024 roku,  za 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2025 r.

 1. Udostępnienie sprawozdania finansowego Spółdzielni nastąpi: za 2023 rok nastąpi do dnia 31 marca 2024 roku, za 2024 rok nastąpi do dnia 31 marca 2025 roku
 2. Oferowane wynagrodzenie obejmować ma wszystkie koszty (m.in. wynagrodzenie za weryfikację sprawozdania wraz z badaniem, koszty dojazdu i zakwaterowania, możliwość konsultacji wybranych tematów z audytorem).

Umowa zostanie zawarta na dwa lata. Płatność nastąpi w dwóch równych transzach za poszczególne okresy, w ciągu 14 dni od dnia przekazania do siedziby Spółdzielni – Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

 1. Od podmiotu badającego oczekuje się:
 • posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
 •  posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych (wymagane jest załączenie wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych).
 • prowadzenia konsultacji w zakresie realizacji zapisów ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 • Wskazania metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zastępcy Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych Spółdzielni tel. 71 357 77 26  w godzinach 10.00 – 14.00.

         Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór oraz „Nie otwierać” należy przesłać do dnia 8 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu do Spółdzielni) na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”

ul. Zemska 35

54-438 Wrocław

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu).
 2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, obejmującą wszystkie koszty.
 3. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
 4. Deklarację odnośnie udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
 5. Udokumentowane 5 letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, w tym wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych.

         Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnie.

pdf Ogłoszenie Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór

pokaż szczegóły