Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 04.07.2024r. o godz.10.00  w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych związanych z oczyszczeniem do stopnia Są 2 ½ skorodowanych elementów konstrukcyjnych stalowych podciągów, o całkowitej powierzchni ok. 658,0m2, za pomocą piaskowania wraz z malowaniem antykorozyjnym, pod górnym biegiem komunikacyjnym Garaży przy ul. Rogowskiej 3 we Wrocławiu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

19 czerwca 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 04.07.2024r. o godz.10.00  w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych związanych z oczyszczeniem do stopnia Są 2 ½ skorodowanych elementów konstrukcyjnych stalowych podciągów, o całkowitej powierzchni ok. 658,0m2, za pomocą piaskowania wraz z malowaniem antykorozyjnym, pod górnym biegiem komunikacyjnym Garaży przy ul. Rogowskiej 3 we Wrocławiu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert upływa w dniu 04.07.2024r. o godz. 9.30. Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa (S.I.W.Z), dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni: http://smnowydwor.com.pl  (w zakładce: przetargi).

Wadium w kwocie: 6.000,00 PLN, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463, w terminie do dnia 03.07.2024r.  Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.  Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji Zamawiający udziela pod nr telefonu: (71) 356-48-24 codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w.w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.07.2024

pdfRegulamin przeprowadzania przetargów na przygotowanie oraz wykonanie inwestycji (…)

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 20.06.2024r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.07.2025, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

28 maja 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 20.06.2024r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.07.2025, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Termin składania Ofert upływa w dniu 20.06.2024r. o godz. 9.30.
Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa (S.I.W.Z), dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni: http://smnowydwor.com.pl
(w zakładce: przetargi).
Wadium w kwocie: 40.000,00 PLN, słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463, w terminie do dnia 19.06.2024r.
Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.
Wszelkich informacji udziela P. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 06, parter, w w.w terminie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.06.2024r.

pdfRegulamin przeprowadzania przetargów na przygotowanie oraz wykonanie inwestycji (…)

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 13.06.2024r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w zakresie: demontażu natynkowych rur instalacyjnych PCV lub korytek kablowych, montażu listew elektroinstalacyjnych wraz z ułożeniem w tych listwach istniejącego okablowania, wymiany opraw żarowych na plafony LED w klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Rogowskiej 62, ul. Rogowskiej 78, ul. Zemskiej 15, ul. Budziszyńskiej 114, ul. Rogowskiej 30, ul. Rogowskiej 32, z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 10.12.2024r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

21 maja 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 13.06.2024r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w zakresie: demontażu natynkowych rur instalacyjnych PCV lub korytek kablowych, montażu listew elektroinstalacyjnych wraz z ułożeniem w tych listwach istniejącego okablowania, wymiany opraw żarowych na plafony LED w klatkach schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Rogowskiej 62, ul. Rogowskiej 78, ul. Zemskiej 15, ul. Budziszyńskiej 114, ul. Rogowskiej 30, ul. Rogowskiej 32, z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 10.12.2024r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert upływa w dniu 13.06.2024r. o godz. 9.30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl  (w zakładce: przetargi).

Wadium w kwocie: 7.000,00 PLN, słownie: siedem tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463, w terminie do dnia 12.06.2024r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

 Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

 Wszelkich informacji udziela  P. Dzmitry Rynhel, tel. (71) 356-48-17, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 09, parter, w w.w terminie.

    Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 13.06.2024r.

pdfRegulamin przeprowadzania przetargów na przygotowanie oraz wykonanie inwestycji (…)

pokaż szczegóły